การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเชิงการค้าในระบบ 3 สายพันธุ์ และการประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสม KUH1 และ KUH2