การสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา ผู้เรียนและผู้สอน ครอบครัวและชุมชน

Publish Year International Journal 2
2020 exสุมิตรา สุรรัชเดชา, inดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์, "Thai teachers’ self-assessment and student perceptions on the practice of autonomy", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 46-52
2016 inดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์, exดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา, "Thai EFL Teachers and Learners’ Beliefs and Readiness for Autonomous Learning", 3L: Language, Linguistics, Literature, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2016, หน้า 153-169