บทบาทของระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมต่อการสูญเสียดินและน้ำ

Publish Year National Conference 1
2014 inนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทของวนเกษตรแบบป่ายางพาราในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมต่อลักษณะทางอุทกวิทยาและสมบัติดิน", การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม, 27 พฤศจิกายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย