การรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน