การพัฒนาการผลิตและระบบการจัดการฟาร์มเห็ดสมุนไพรเพื่อการนำมาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างเห็ดสมุนไพรกับเห็ดเศรษฐกิจ

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • ชุดโครงการ

  • 2557 (2557-2558)

  • inนางชิดชม ฮิรางะ

  • inนางชิดชม ฮิรางะ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี