การทดสอบยืนยันความสำเร็จและการคงอยู่ของยีนเรืองแสงในโครโมโซมของพรรณไม้น้ำเรืองแสง Hygrophila difformis