การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนต์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, "Path Analysis of Agronomic Traits of Thai Cassava for High Root Yield and Low Cyanogenic Glycoside", Pertanika Journal Tropical Agricultural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2016, หน้า 197-218
2015 exนางสาววิมลศิริ สีหะวงษ์, inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "Effect of Genotype, Age and Soil Moisture on Cyanogenic Glycosides Content and Root Yield in Cassava (Manihot esculenta Crantz)", Kasetsart Journal Natural Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 844-855
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, exอดิเรก วังแสง, exปัณณศรณ์ นิลโนรี, exน้ำทิพย์ ทองนาค, "Cassava Breeding for Low Cyanogenic Potential in Thailand", World Congress on Root and Tuber Crops, 18 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2016, หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exจำนงค์ ชัญถาวร, exสุภาวดี บุญมา, "Huay Bong 80-a new variety with high yield and high stability for starch content", The 9th Regional Cassava Workshop, 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011, Nanning, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 6
2016 exสุกานดา เกิดดี, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, inนายเจตษฎา อุตรพันธ์, อาจารย์, inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, "สหสัมพันธ์ระหว่างความเขียวใบกับปริมาณไซยาไนด์ในหัว ผลผลิตหัว และดัชนีการเก็บเกี่ยวของลูกผสมมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายกฤษณธร สาเอี่ยม, inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันบดจากมันสาปะหลัง", การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14, 1 - 2 พฤศจิกายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2015 exณัฐพงศ์ ทับทิม, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ศิริพร เรียบร้อย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์, "ผลการทดแทนมันสาปะหลังบดต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของมันบด", การประชุมวิชาการครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exฉริศดา ศรีสุระ, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบการก่อโรคและความรุนแรงของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. manihotis ในมันสาปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 และระยอง 5 ในสภาพโรงเรือน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exวิมลศิริ สีหะวงษ์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, exสุขุมาลย์ หวานแก้ว, inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความแม่นยำของเคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่สีัมพันธ์กับปริมาณไซยาไนด์ในหัวมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนด์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร", NAC2013 NSTDA Annual Conference การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้ง 9, 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2013, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย