การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง

Publish Year National Conference 1
2015 exธีรวุฒิ แสงส่องฟ้า, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบฐานข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพันธุมันสำปะหลังด้วยเคเนียเรสเนเบอร์", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย