การแก้ปัญหาชั้นดานไถพรวนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

Publish Year National Journal 4
2017 exจารุวรรณ นพพันธ์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของการไถกลบวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินในระดับลึกต่อการแจกกระจายของเม็ดดินและการกักเก็บคาร์บอนและผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินยโสธร", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 57-70
2017 exภัทรียา ประดิษฐ, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลสะสมของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินวาริน", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 263-272
2017 exพิลาสลักษณ์ ลุ่นลิ่ว, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "The impacts of tillage, soil conditioners, and chemical fertilizer on yield of cassava in Yasothon Soil Series (Typic Paleustult), relationship between nutrient concentration and cassava yield components, and soil property", Kaen Kaset Agricultural Journal, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 373-382
2015 exเยาวเรศ กิตติตระการ , inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของมันสำปะหลังที่ปลูกต่อวัสดุปรับปรุงดินที่มีการกลบลึกในชุดดินยโสธร", แก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 473-484