ผลของสารเหลือทิ้งจากการผลิตยีสต์เซลล์ต่อการเติบโตและผลผลิตของข้าว