โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านหน้าโกปี บึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 3


แสดงความคิดเห็น

(0)