โครงการ Upcycling: ออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ บจก.Inter Funiture