การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของ บจก.ครีเอชั่นเฟอร์นิเจอร์อินดรัสตรี