การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านละครโทรทัศน์ไทยของนักศึกษาจีน: กรณีศึกษานักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

Publish Year National Conference 1
2015 exนางสาว Jinghong XU , inดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านละครโทรทัศน์ไทยของนักศึกษาจีน :กรณีศึกษานักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 "ก้าวสู่ระดับวิจัยโลก" บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 28 - 29 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย