พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของผู้ชมคนไทยในนครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค (TGN)

Publish Year National Conference 1
2014 exนางสาวชุติกาญจน์ อิ่มเอม , inดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของผู้ชมคนไทยในนครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม THAI TV GLOBAL NETWORK (TGN) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 "ยกระดับมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่มหาวิทยาลัยโลก" บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 24 - 25 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย