การศึกษาแนวทางเพื่อเตรียมจัดทำหลักสูตรร่วมสถาบัน 2+2: หลักสูตรสองปริญญานานาชาติ ระหว่างภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี