โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน