การวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับระบบไฟฟ้า

Publish Year International Journal 7
2016 exThongchart Kerdphol, exYaser Soilman Qudaih, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exMasayuki Watanabe, exYasunori Mitani, "Intelligent Determination of a Battery Energy Storage System Size and Location Based on RBF Neural Networks for Microgrids", International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.) , ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 78-87
2015 exSillawat Romphochai , inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Fuzzy Logic Voltage Regulator for Improving Transient Stability and Fault Ride Through Capability of DFIG Wind Turbines", International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2015, หน้า 670-677
2015 exSillawat, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Modelling and Simulations of BSCCO Superconducting Fault Current Limiter for Fault Ride Through Capability Enhancement of DFIG Wind Turbines", International Review on Modelling and Simulations (I.RE.MO.S.), ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2015, หน้า 550-557
2014 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exWirote Buaklee, "Optimal DG Placement in a Smart Distribution Grid Considering Economic Aspects", Journal of Electrical Engineering & Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 1240-1247
2013 exKerdphol, T., inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exWeerakamaeng, Y., "Robust interline power flow controller design for damping of low frequency oscillations in power system with wind power sources", International Review of Automatic Control, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2013, หน้า 127-133
2013 exนายวิโรจน์ บัวคลี่, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Optimal DG Allocation in a Smart Distribution Grid Using Cuckoo Search Algorithm (selected from ECTI-CON 2013 to publish in ECTI-EEC)", The ECTI TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENG., ELECTRONICS, AND COMMUNICATIONS, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - กันยายน 2013, หน้า 16-22
2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exThongchart Kerdphol, "Robust Interline Power Flow Controller with Wind Power Source Using Phase-Plane Fuzzy Logic Control (selected from ECTI-CON 2013 to publish in ECTI-EEC)", The ECTI TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENG., ELECTRONICS, AND COMMUNICATIONS , ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - กันยายน 2013, หน้า 23-27
Publish Year National Journal 3
2015 exเนาวรัตน์ เทพหริรักษ์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมแบบคงทนสำหรับการหน่วงระบบไฟฟ้ากำลังด้วยการใช้ระบบสะสมพลังงาน", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 28, ฉบับที่ 92, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 29-36
2015 exสุทธิรักษ์ สิทธิโชคธรรม, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงเสถียรภาพชั่วครู่ระบบไฟฟ้ากำลังโดยการใช้อุปกรณ์จำกัดกระแสลัดวงจรชนิดตัวนำยิ่งยวดร่วมกับตัวชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟแบบสถิต", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 94, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 11-18
2014 exวรวิทย์ บินซาอิ๊ด , inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "วิธีปลดโหลดเมื่อมีความถี่ต่ำเกินที่ดีขึ้นของระบบไมโครกริดในสภาวะแยกตัวอิสระ", วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (Association of Private Higher Education Institutes of Thailand Journal, APHEIT JOURNAL), ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 49-60
Publish Year International Conference 12
2016 exDonmanat Santiyanona,, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Simulation on Voltage Unbalance Reduction in Railway Electrification System by Different Special Transformers", 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2016), 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exSillawat Romphochai , inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Transient Stability and Fault Current Reduction of SPP with Bi-2212 SFCL Considering Recovery Time", 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2016), 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exSillawat Romphochai , inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of fault ride through capability enhancement of DFIG-based wind turbine with Bi-2212 superconducting fault current limiter", The 2015 IEEE Innovative Smart Grid Technologies (ISGT ASIA 2015), 3 - 6 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exNaowarat Tephiruk, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "System identification of an interconnected power system with an energy storage system for robust stability improvement", The 2015 IEEE Innovative Smart Grid Technologies (ISGT ASIA 2015), 3 - 6 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exNaowarat Tephiruk, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exThongchart Kerdphol, "Robust Control of Combined Optimized Resistive FCL and ECS for Power System Transient Stability Improvement", The International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exChatchai Laopromsukon, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, "Wide-Area Power System Control Using Fuzzy Logic Based Static Synchronous Series Compensator", The International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exSarawut Wivutbudsiri, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, "Wide-Area Power System Control Using Thyristor Controlled Series Capacitor Based Fuzzy Logic Controller Designed by Observed Signals", The International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "A Combined Operation of Superconducting Fault Current Limiter and Static Var Compensator for Power System Transient Stability Improvement", Proceedings of the International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exPongchira Kaewkaosai, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "Robust hydro-thermal power system controller considering Energy Capacitor System", The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2014), 14 - 17 พฤษภาคม 2014, อำเภอเมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exVorawit Binsaid, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "AN OPTIMAL LOAD SHEDDING APPROACH FOR PEA’S MICROGRID SYSTEM USING FUZZY LOGIC", Conference of Electric Power Supply Industry 2014 (CEPSI 2014), 26 - 30 ตุลาคม 2014, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2013 exนายวิโรจน์ บัวคลี่, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Optimal DG Allocation in a Smart Distribution Grid Using Cuckoo Search Algorithm", The Tenth International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exThanadech Priroon, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "Evaluation of Battery Energy Storage System for Frequency Control in Microgrid System", The 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง กระบี่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2015 exภูริวัจน์ อัครลิขิตนานนท์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการติดตั้งระบบสะสมพลังงานในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเมื่อมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านเรือน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (The 5th National and International Graduate Study Conference 2015), 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exตฤณภพ บุญเส็ง, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองและการจำลองระบบไฟฟ้าสำหรับการขนส่งทางรางเพื่อใช้ในการศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้า", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (The 5th National and International Graduate Study Conference 2015), 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวเนาวรัตน์ เทพหริรักษ์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมแบบคงทนเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากำลังโดยการทำงานร่วมกันของ FCL และ ECS", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (The 36th Electrical Engineering Conference – EECON 36), 11 - 13 ธันวาคม 2013, อำเภอเมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exนายศราวุธ วิวัฒน์บุตรสิริ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, "การเปรียบเทียบตัวควบคุมแบบนำหน้า-ล้าหลังกับฟัซซี่ลอจิกในระบบเชื่อมโยงระยะไกลกับอุปกรณ์ตัวเก็บประจุแบบอนุกรมที่ควบคุมด้วยไทริสเตอร์", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29, 24 - 25 ตุลาคม 2013, อำเภอเมือง เชียงราย ประเทศไทย
2012 exนายธงชาติ เกิดผล, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "การหน่วงของการแกว่งความถี่ต่ำในระบบไฟฟ้าโดยใช้การควบคุมแบบคงทนของตัวควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้าระหว่างสาย", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (The 6th Graduate Research Conference 2012, GRC 2012), 8 - 9 กันยายน 2012, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2012 exนายธนเดช ไพรรุณ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "การวิเคราะห์การควบคุมความถี่ในระบบไมโครกริดโดยพิจารณาอัตราการลาดเอียงกำลังไฟฟ้าของพลังงานทดแทน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference), 12 - 14 ธันวาคม 2012, นครนายก ประเทศไทย
2011 exนายประเสริฐ ฉันทจิรธรรม, exนางสาวจงลักษณ์ พาหะซา, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งอุปกรณ์จำกัดกระแสลัดวงจรโดยใช้วิธีกลุ่มอนุภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (The 34th Electrical Engineering Conference, EECON-34), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย