การทดสอบประสิทธิภาพการลดปริมาณสารกำจัดแมลงตกค้างในผักผลไม้ด้วยเครื่องล้างผักผลไม้โอโซนขนาดความจุ 8 ลิตร (Fruit & Vegetable Ozone Purifier)