การประเมินผลการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, inดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exมาสริน ศุกลปักษ์, "The Effectiveness of Liver Fluke Prevention Behaviors Program among Ordinary People in Tao-Ngoi District, Sakon Nakhon Province, Thailand", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 17-21
Publish Year National Journal 1
2016 exมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล, inดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exนิรันตา ไชยพาน, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exมาสริน ศุกลปักษ์, "รูปแบบการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารควบคุมโรค , ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 15-24