โครงการการดำเนินงานศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ในการออกแบบการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมฝั่งตะวันออก จังหวัดตาก