งานศึกษาออกแบบพร้อมจัดทำโปรแกรมแบบจำลองทางชลศาสตร์ (Hydraulic Model Program)