โครงการศึกษาการพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Cluster) และรูปแบบการเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and Creativity Cluster: A Vital Platform to Drive the Fashion Industry", 2016 International Textiles & Costume Culture Conference Cultural Heritage & Fashion, 1 ตุลาคม 2016, Soul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2014 inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์, "Fashion Cluster and Incubation Center: Strategy for the Sustainable Thai Textile and Fashion Industry", 2014 International Textiles and Costume Culture Congress, 24 - 25 ตุลาคม 2014, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี