โครงการที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงินเพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) อ.ส.ค.