ประเมินคุณภาพโปรตีนจากโปรตีนสกัดที่เตรียมจากถั่วพื้นเมืองด้วยวิธี protein digestibility indes