โครงการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (Wharf) ขนาดความยาว 400 เมตร ของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

  • บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2558)

  • inนายสุพิทย์ อำนวย, อาจารย์

  • inนายสุพิทย์ อำนวย, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี