การจัดสร้างตู้อบลมร้อนแบบ Hybrid Solar Dryer

  • ผู้ประกอบการ ( น.ส.กมลกานต์ คุ้มญาติ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557

  • inนายกฤษณะ เต็มตระกูล

  • inนายกฤษณะ เต็มตระกูล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี