การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับยานยนต์รวมผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและฟุตพริ้นท์น้ำ