โครงการสำรวจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเพื่อการจัดทำแผนแม่บท"การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน"