การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และ เคมี ของ สารปรับปรุงดินที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ