โครงการศึกษาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์