การผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย PLLA โดยเชื้อ Laceyella sacchari LP175 ด้วยการหมักอาหารเหลว ภายใต้โครงการวิจัย การศึกษาการผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย PLA จากแบคทีเรียชอบร้อน

Publish Year International Journal 2
2017 exDr. Thanasak Lomthong, exดร. ศรีสุดา หาญภาคภูมิ, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exDr. Marie Guicherd, exDr. Gianluca Cioci, exDr. Sophie Duquesne, exProf. Dr. Alain Marty, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of poly(L-lactide)-degrading enzyme production byLaceyella sacchari LP175 using agricultural crops as substrates and itsdegradation of poly(L-lactide) polymer", Polymer Degradation and Stability, ปีที่ 143, ฉบับที่ 1, มีนาคม - กันยายน 2017, หน้า 64-73
2014 exHanphakphoom, S, exManeewong, N, exSukkhum, S, exTokuyama, S, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Characterization of poly(L-lactide)-degrading enzyme produced by thermophilic filamentous bacteria Laceyella sacchari LP175", JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 13-22
Publish Year International Conference 1
2015 exThanasak Lomthong, exNoppol Lertwattanasakul, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Production of Raw Starch Degrading Enzyme by Thermophilic Filamentous Bacterium, Laceyella sacchari LP175 and its application for Ethanol Productions from Cassava Chip", The 2015 BEST Conference & International Symposium on Biotechnology and Bioengineering , 25 - 27 สิงหาคม 2015, ไต้หวัน