งานวิจัยสำหรับนิสิตปริญญาโทด้วยทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะทำ การพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและส่วนผสมเชิงหน้าที่จากฟักข้าว และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์