การประยุกต์ใช้กล้อง webcam เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการ เคลื่อนไหว ในปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน