โครงการศึกษาความชอบด้านคุณลักษณะ(Preference Test)ของผู้บริโภคต่อซอสพริก