ไคติโนไลติกเอนไซม์จากแบคทีเรียในดินที่มีฤทธิ์ยับยั้งราโรคพืช