การผลิตไซลิทอลจากไฮโดรไลเสทชานอ้อยด้วยยีสต์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธี induced mutagenesis