ผลขององค์ประกอบและการจัดวางองค์ประกอบของเมืองต่อการลดการใช้พลังงานและอุณหภูมิพื้นผิวในเมือง

Publish Year International Journal 1
2020 exTratrin Adulkongkaew, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWichitra Singhirunnusorn, "Effect of land cover composition and building configuration on land surface temperature in an urban-sprawl city, case study in Bangkok Metropolitan Area, Thailand", Heliyon, ปีที่ 6, ฉบับที่ ุ8, สิงหาคม 2020, หน้า e04485-e04485
Publish Year International Conference 2
2017 exเตตฤณ อดุลย์กองแก้ว , inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ , "Effects of Agricultural Suburb on Urban Heat Island of Bangkok Metropolitan City, Thailand", 5th International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (CAFES-17) Kyoto (Japan) April 18-19, 2017, 18 - 19 เมษายน 2017, เกียวโต ญี่ปุ่น
2016 exภัสสร งามแพง, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเมือง กรณีศึกษา: จังหวัดระยอง", The 38th National Graduate Research Conference, 16 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย