โมเดลการคำนวณปริมาณแสงอาทิตย์แบบทันทีจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับเขตร้อนชื้น