ความคิดเห็นของนิสิตระดับมหาวิทยาลัยต่อการเรียนการสอนโดยทฤษฎuการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

Publish Year National Journal 1
2018 inนางอรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย, อาจารย์, "ทัศคติของผู้เรียนต่อการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในบริบทอุดมศึกษาไทย", วารสารพิกุล, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-16