โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ

Publish Year National Journal 4
2016 exกาศิ งามกมลรัตน์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "อุปสรรคในการเผยแพร่นวัตกรรมด้านการก่อสร้างในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 154-168
2015 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมจำลองการใช้พลังงานในอาคารสำหรับประเทศไทย", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 2558, ฉบับที่ 64, ธันวาคม 2015, หน้า 47-62
2014 exนุกูล กันเกตุ, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการออกแบบเพื่อการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติสำหรับห้องปฏิบัติการเคมีเขียว", วารสารวิชาการและวิจัย มรท.พระนคร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 64-77
2014 exภัชราวดี ขุนทอง, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การระบายอากาศโดยธรรมชาติร่วมกับการใช้มวลอุณหภาพในอาคารพักอาศัยเพื่อการประหยัดพลังงาน", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 115-124
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคารที่ใช้แนวทางการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติในเขตร้อนชื้น", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment (BTAC on Energy and Environment) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558, 22 - 23 พฤษภาคม 2015, สาธารณรัฐชิลี
2015 exฐานิตย์ คงสมทอง, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาคอนกรีตบล็อกระบายอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย