การดำเนินการด้าน LEED 2009 for Core and Shell Development สำหรับอาคารสำนักงานเขียว โครงการพัฒนาที่ดิน นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อ.บ้านฉาง จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Publish Year National Journal 1
2014 exบุญชัย พันธุ์ธีรานุรักษ์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "มูลค่าก่อสร้างของอาคารเขียว", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., ปีที่ 16, ฉบับที่ 19, ธันวาคม 2014, หน้า 13-22