ผลของการใช้สารไคโตซานต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู