โครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ประจำปี 2557

Publish Year National Conference 1
2014 exพีระญาณ์ งามสอาด, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องในจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2557, 30 - 31 ตุลาคม 2014, สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย