กลไกควบคุมตัวเงินตัวทองในบ่อผึ่งบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยผ่านกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

Publish Year National Journal 1
2015 exนายอดิภัทร เพชรมโนมัย, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "อัตราการตรวจพบปรสิตในปลาจากแม่น้ำท่าจีนภายหลังวิกฤตน้ำท่วมปี 2554", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.สโรรินทร์ ซิมศิริรัตน์, exThreeraphol Jatuponwiphat, exChayanon Charoenkittitum, exSasina Tripob, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, "Population of Water Monitor (Varanus salvator) in Sewage Lagoon Treatment Area, Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project (LERD), Petchaburi Province, Thailand (2014)", The 1st International Conference on Evironment, Livelihood, and Services : Environment for Life (ICELS) November, 2-5 2015, Bangkok, Thailand, 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย