การสังเคราะห์งานวิจัยของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Research Synthesis of Instructions based on Contemplative Education Concept", Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, ปีที่ 6, ฉบับที่ special, สิงหาคม - ธันวาคม 2015
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: การสังเคราะห์งานวิจัย", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 328-342
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Research Synthesis of Instructions based on Contemplative Education Concept", The International Conference on Psychology and The Realities of The Contemporary World 2015, 23 - 25 ตุลาคม 2015