การติดละครโทรทัศน์เกาหลีอย่างสมเหตุสมผล

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Rational Addiction to Korean Television Drama", The 2016 International Symposium on Business and Social Science (The 4th ISBASS), 21 เมษายน 2016, ๋Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การติดละครโทรทัศน์เกาหลีอย่างสมเหตุสมผล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 4 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย