การอนุมานลักษณะของบรรพบุรุษด้วยข้อมูลฟอสซิล

Publish Year National Conference 1
2016 exวทัญญู กลิ่นเนียม, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "แนววิวัฒนาการของสปอร์ในกลุ่มพืชไม่มีเมล็ด", การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, 16 - 18 มิถุนายน 2016, อุบลราชธานี ประเทศไทย