โครงสร้างชุมชีพของสิ่งมีชีวิตอิงอาศัยบนเปลือกไม้ในแปลงวิจัยเชิงป่าไม้ระยะยาว

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exBenjamin Carter, exJustin Shaffer, exGreg Gilbert, "Is my sample size big enough? A quest for effective sampling methods in ecological and floristic studies of epiphytic bryophytes and lichens", Joint Meeting of Botanical Society of America and American Bryological and Lichenological Society, 26 กรกฎาคม 2014, Boise ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา