ความเชื่้อมั่นและแรงจูงใจของผู้ปกครองในการเลือกซื้อของใช้เด็กผ่านสังคมออนไลน์ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีต่อการซ์้อของใช้เด็กผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์", International Journal of Applied Business and Economic Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 15, มีนาคม 2016, หน้า 10757-10777
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของผู้ปกครองและความเชื่้อมั่นของเด็กในบริบทของเครือข่ายสังคมออนไลน์", AcademicFora Bangkok 37 Int'l Conference, 1 - 2 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเชื่้อมั่นและแรงจูงใจของผู้ปกครองในการเลือกซื้อของใช้เด็กผ่านสังคมออนไลน์ในประเทศไทย", NETS 2014 International cvonference on INTERNET STUDIES , 16 - 17 สิงหาคม 2014, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์